Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Ornontowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Portal Gminy Ornontowice.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-25

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-05-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Socha, ug@ornontowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 33 06 218. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zachęcamy do skorzystania z wniosków elektronicznych, możliwych do wypełnienia i wysłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dostępnego na Naszych stronach internetowych.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

Urząd Gminy Ornontowice

ul. Zwycięstwa 26a

43-178 Ornontowice

Parking

 1. Możesz skorzystać z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, które są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 2. W pobliżu budynku Urzędu znajdują się trzy oznaczone miejsca miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. Dwa naprzeciw wejścia do budynku Urzędu, po drugiej stronie ulicy Zwycięstwa. Dostęp do budynku wymaga przejścia na drugą stronę ulicy Zwycięstwa przez oznaczone przejście dla pieszych. Jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych usytuowane jest z tyłu budynku Urzędu, dojazd przez ulicę Bankową.
 3. Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 25 metrów.
 4. Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 1. Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 2. Wejście do budynku dla klientów Urzędu znajduje się od strony ul. Zwycięstwa.
 3. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Drzwi otwierają się automatycznie.
 5. Możesz skorzystać z wideodomofonu umieszczonego na ścianie po prawej stronie przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu.

Przestrzeń za wejściem

 1. Za drzwiami wejściowymi do Budynku Urzędu, po prawej stronie znajduje się oznaczony przycisk przywołujący obsługę portierską. Jest on przeznaczony dla osób o ograniczonej zdolności do poruszania się lub osób z wózkami dziecięcymi.
 2. Po uruchomieniu przycisku przywołania, portier otwiera dodatkowe wejście umożliwiające skorzystanie z pochylni zapewniającej swobodny wjazd do wewnątrz, bezpośrednio pod wejście do windy na poziomie -1.
 3. Winda umożliwia transport na każdy poziom budynku.
 4. Toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowana jest na poziomie 0, po prawej stronie wejścia do windy.
 5. Plan rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się na poziomie 0, po lewej stronie wejścia do windy i jest wykonany dużymi czcionkami.
 6. Plan dotykowy rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się na poziomie 0, po lewej stronie wejścia do windy.
 7. Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 8. Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 9. Punkt obsługi znajduje się na poziomie 0, po prawej stronie wejścia do budynku.
 10. W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.

Ciągi poziome

 1. Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.
 2. Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 1. Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów.
 2. Możesz skorzystać z windy.

Winda

 1. Drzwi windy otwierają się automatycznie.
 2. Winda znajduje się w budynku na poziomie 0, na wprost wejścia do budynku.
 3. Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille’a.
 4. Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.

Pomieszczenia

Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Rozmieszczenie komórek organizacyjnych w budynku Urzędu

POZIOM 0

 • Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami, pomieszczenia numer 112, 113, 114;
 • Wydział Organizacyjny, pomieszczenia numer 111 (Biuro Podawcze), 110, 108;

POZIOM 1

 • Wójt;
 • Zastępca Wójta;
 • Sekretariat, pomieszczenie numer 210;
 • Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pomieszczenie numer 208;
 • Wydział Organizacyjny, pomieszczenie numer 207, 208.

POZIOM 2

 • Skarbnik Gminy, pomieszczenie numer 312;
 • Wydział Finansowy i Budżetu, pomieszczenia numer 311, 313, 322 (sprawy podatkowe);
 • Urząd Stanu Cywilnego, pomieszczenie numer 309;
 • Wydział Organizacyjny, pomieszczenie numer 309 (ewidencja ludności), 316 (biuro Rady Gminy);
 • Wydział Inwestycji, pomieszczenia numer 320, 321;

POZIOM 3

 • Referat Promocji i Informacji, pomieszczenie numer 408;
 • Referat Gospodarki Nieruchomościami, pomieszczenie numer 409;
 • Referat Zamówień Publicznych, pomieszczenie numer 413;
 • Referat Komunalny, pomieszczenia numer 414, 415.

Do pobrania: