Aktualności

Uwaga! Szukamy właściciela pieska!

Pies został odłowiony z terenu: Ornontowice ul. Krótka i aktualnie przebywa w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt “FAUNA” Ruda Śląska.

.

Informujemy, że w dniach od 18.01.2017 r. do 31.01.2017 r. na stronie http://jst.mikolowski.pl/ w zakładce “Projekt” – “Produkty” (Dokumentacja techniczna dla kluczowej inwestycji w obszarze funkcjonalnym wynikającej z przeprowadzonej analizy) będą przeprowadzane konsultacje projektu zagospodarowania terenu (geometrii drogi S 5314) przygotowanej w ramach opracowania pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności dla inwestycji kluczowej na terenie powiatu mikołowskiego pn. „Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski”.

Dokumentacja projektowa jest opracowywana w ramach projektu pn. „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Zachęcamy do zapoznania się z ww. opracowaniem i wypełnieniem ankiety. Informujemy, że ankiety wypełnione po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Link do ankiety: https://www.ankietka.pl/ankieta/257705/ankieta-konsultacyjna.html

 

 

 

Na prośbę firmy EUROSOLUTIONS Jan Dymek z siedzibą w Chodzieży, ul. Piekary 12, udostępniamy informację o realizacji projektu “Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa śląskiego w wieku powyżej 29 roku życia, o niskich kwalifikacjach, z wykształceniem co najwyżej średnim, pozostających bez pracy, w szczególności:

– osób długotrwale bezrobotnych,

– kobiet,

– osób niepełnosprawnych,

– osób powyżej 50 roku życia.

W ramach projektu oferowane jest:

– doradztwo zawodowe,

– szkolenia zawodowe m.in. z zakresu księgowości, kadr i płac, projektowania stron internetowych, magazyniera z uprawnieniami na wózki widłowe lub pracownika biurowego z certyfikatem ECCC,

– 5 miesięczne staże zawodowe – płatne,

– pośrednictwo pracy.

Za udział w szkoleniach i stażach zawodowych wszystkim uczestnikom będzie wypłacane stypendium szkoleniowe i stażowe.

Wszystkie kursy i szkolenia zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym w zakresie zdobywania poszczególnych kwalifikacji oraz wydaniem certyfikatu.

Dla najlepszych stażystów gwarancja zdobycia zatrudnienia po udziale w projekcie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz rekrutacji znajdują się na stronie: www.powrotnarynek.eurosolutions.pl

Biuro projektu: Katowice, ul. Dąbrowskiego 22, pok. 301 III piętro, tel. 510 299 124.

Serdecznie zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu Chóru “Jutrzenka”, który odbędzie się 21 stycznia o godzinie 15:00 w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Ornontowicach.

Do góry