Aktualności

W związku z zaplanowaną na 12 lipca br. drugą turą wyborów prezydenckich Urząd Gminy Ornontowice informuje, że materiały wyborcze w postaci banerów i plakatów w przestrzeni publicznej Gminy Ornontowice mogą być umieszczane tylko w miejscach stricte do tego przeznaczonych. Gmina Ornontowice dysponuje w tym celu m.in. tablicami informacyjnymi obok boiska GKS „Gwarek” Ornontowice.

Jednocześnie przypominamy, że zabronione jest umieszczanie ww. materiałów w miejscach niedozwolonych, zwłaszcza tam, gdzie mogą one ograniczać widoczność pieszych i kierowców i co za tym idzie powodować realne zagrożenie w ruchu drogowym.

Jeżeli przed drugą turą wyborów prezydenckich jakiekolwiek materiały wyborcze zostaną umiejscowione w miejscach, gdzie jest to zabronione, Urząd Gminy Ornontowice będzie zgłaszał sprawę właściwym organom (Powiatowemu Zarządowi Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych lub/i Policji) w celu usunięcia materiałów i wyciągnięcia konsekwencji wobec osób i komitetów za nie odpowiedzialnych.

Już teraz zwracamy się także z prośbą do wszystkich odpowiedzialnych osób z poszczególnych komitetów o wysprzątanie po wyborach plakatów i banerów bez zbędnej zwłoki.

W ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych gminy i powiaty otrzymają dostęp do rządowego programu wsparcia inwestycji – do samorządów w całej Polsce na rozwój inwestycji trafi 6 mld zł.

26 czerwca br. symboliczne czeki z rąk parlamentarzystów okręgu mikołowsko-rybnickiego: posła Bolesława Piechy, senatora Wojciecha Piechy oraz pełnomocnika PiS w powiecie mikołowskim Adama Lewandowskiego odebrali przedstawiciele władz poszczególnych gmin powiatu mikołowskiego.

Ornontowice reprezentowali Dariusz Spyra – Zastępca Wójta Gminy oraz Anita Machulik – Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego i Budżetu.

Najwięcej z Funduszu Inwestycji Samorządowych otrzyma Starostwo Powiatowe – 4 603 196 zł, następnie Mikołów – 3 903 267 zł i Orzesze – 3 044 423 zł, Łaziska Górne – 1 595 517 zł, Wyry – 1 127 457 zł oraz Ornontowice – 531 342 zł. W sumie do naszego powiatu trafi 14 805 202 zł.

Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne. Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynikają z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów.

Środki przekazane przez rząd przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych.

W okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. można zgłaszać kandydaturę na rachmistrzów terenowych do Urzędu Gminy Ornontowice.

W zgłoszeniu podaje się: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Kandydat na rachmistrza musi być:

– osobą pełnoletnią,

– zamieszkałą na terenie danej gminy,

– posiadającą co najmniej średnie wykształcenie,

– posługującą się językiem polskim w mowie i piśmie,

– osobą, która nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenia należy dokonać osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny przybycia do Urzędu Gminy. Osoba do kontaktu: Renata Iżewska tel. 32 33-06-241.

Więcej: https://spisrolny.gov.pl/

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy, że w dalszym ciągu (aż do odwołania) przyjmowanie interesantów w Urzędzie Gminy odbywa się wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i umówieniu wizyty, bezwzględnie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności (m.in. założona maseczka ochronna).

Rekomendujemy załatwianie spraw w sposób zdalny, czyli drogą telefoniczną, elektroniczną, korespondencją tradycyjną lub za pośrednictwem skrytki e-PUAP.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zasadniczym kanałem służącym przyjmowaniu oficjalnej korespondencji w formie elektronicznej jest platforma ePUAP lub SEKAP.

Dane kontaktowe Urzędu Gminy:

  • e-mail: ug@ornontowice.pl,
  • sekretariat – tel. 32 330 62 11,
  • biuro obsługi stron – tel. 32 330 62 00,
  • portiernia – tel. 32 330 62 04.

Wójt Gminy Ornontowice umożliwi odroczenie lub rozłożenie na raty podatku bądź umorzenie zaległości podatkowych, a także zwolnienie z czynszu za wynajem lokali gminnych (wynajmowanych przez przedsiębiorców), które są dopuszczalne przez przepisy prawa, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa.

Urząd Gminy będzie indywidualnie podchodził do każdego przypadku na wniosek strony. Do końca czerwca wstrzymane zostaną także upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja zaległości za marzec i kwiecień.

Jastrzębska Spółka Węglowa po raz drugi przyznała specjalne stypendia najlepszym uczniom szkół o profilu górniczym. W tym roku stypendia otrzymało 28 uczniów ze szkół w Jastrzębiu–Zdroju, Knurowie, Czerwionce–Leszczynach, Pawłowicach oraz w Ornontowicach. Nagrody specjalne trafiły do trzech najlepszych uczniów klas górniczych z każdej szkoły objętej porozumieniem o współpracy. Wysokość stypendiów to: 1,5 tys. zł, 1 tys. zł oraz 800 zł.

W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, uroczystości wręczenia uczniom stypendiów ograniczono do symbolicznego spotkania z uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Ornontowic. Stypendiami obdarowano sześciu uczniów tej szkoły – trzech uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia oraz trzech najlepszych uczniów Technikum Górniczego. Symboliczne czeki oraz upominki wręczyli uczniom Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej oraz Jarosław Rutkowski, dyrektor KWK Budryk.

– Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję wytrwałości w nauce. Szczególne gratulacje należą się Wojciechowi Bialucha, który osiągnął najwyższą średnią – 5,67 wśród wszystkich uczniów, którzy otrzymali w tym roku stypendium. Podziękowania należą się również nauczycielom, bo waszą zasługą jest, że uczniowie mają tak dobre wyniki i dziś możemy przyznać im nagrody – powiedział Artur Wojtków, zastępca prezesa JSW, ds. pracy i polityki społecznej.

Na zakończenie spotkania wiceprezes Wojtków zapewnił, że w przyszłym roku program stypendialny będzie kontynuowany. Ponadto po ukończeniu szkoły absolwenci będą zatrudniani w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Przypomnijmy, programem stypendialnym Jastrzębskiej Spółki Węglowej objętych jest ponad 700 uczniów szkół o profilu górniczym. Dodatkowo od dwóch lat JSW wyróżnia uczniów, którzy w danym roku szkolnym osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.

Źródło: www.jsw.pl/media/wydarzenia/artykul/stypendia-jsw-dla-najlepszych-uczniow

UWAGA WYBORCY!

Wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu:

1) komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu (w przypadku głosowania w kraju) najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.

2) konsulowi (w przypadku głosowania za granicą), najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r.

W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w kraju, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r.

Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.


ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R, W GŁOSOWANIU PONOWNYM W DNIU 12 LIPCA 2020 R.:

Do góry