Aktualności

Logo Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż 4 sierpnia br. w Katowicach odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące programu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), budowa linii kolejowej nr 170 Katowice – Jastrzębie Zdrój – granica RP – Ostrawa.

W spotkaniu udział wzięli: Dariusz Spyra – Zastępca Wójta Gminy Ornontowice, Henryk Nieużyła – Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice, włodarze gmin sąsiadujących m.in: Mikołowa, Łazisk Górnych, Orzesza, Czerwionki-Leszczyn oraz Katowic, Rybnika i Świerklan.

Dzień wcześniej podobne spotkanie odbyło się w Jastrzębiu-Zdroju.

Z ramienia Centralnego Portu Komunikacyjnego spotkanie prowadził oraz przedstawił ogólny zarys prac Dariusz Mańkowski – Kierownik Projektu (dotyczący części kolejowej). Następnie wypowiedzieli się również projektanci części kolejowej Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W prezentacji zostały przedstawione m.in.:

– inwestycje kolejowe na lata 2020 – 2034,

– 30 zadań inwestycyjnych,

– 1789km – długość linii kolejowych, które mają zostać wybudowane w ramach programu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Etapy przygotowania i realizacji inwestycji obejmują:

– regionalne konsultacje strategiczne,

– otwarte konsultacje z udziałem wszystkich zainteresowanych,

– spotkania informacyjno-konsultacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego,

– strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko z udziałem wszystkich zainteresowanych stron,

– lokalne konsultacje społeczne z udziałem mieszkańców i samorządów lokalnych,

– postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z udziałem społeczeństwa,

– postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej z udziałem właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.

Ciekawą prezentację oraz uwagi do projektu przedstawił Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz, Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB.

Materiały oraz prezentacje ze spotkania udostępnimy po ich otrzymaniu z Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W imieniu włodarzy gmin Powiatu Mikołowskiego stanowczy sprzeciw wyraził Mateusz Handel – Zastępca Burmistrza Mikołowa. Poinformował również, że kwestia przebiegu wariantów linii kolejowej została omówiona na posiedzeniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Na zakończenie otrzymaliśmy informację, iż w ciągu najbliższych 2-3 tygodni przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego skontaktują się z każdą gminą w celu ustalenia terminów spotkań w ramach poszczególnych gmin.

Informujemy, iż zgodnie z ustaleniami wszystkie nadesłane do Urzędu Gminy pytania, dotyczące obaw i zaniepokojenia mieszkańców, związanych z inwestycjami Centralnego Portu Komunikacyjnego, zostaną przekazane drogą mailową oraz na spotkaniu, które odbędzie się w Ornontowicach.

Zastępca Wójta Gminy Ornontowice

Dariusz Spyra

Grafika przedstawiająca mapę z inwestycjami Kolejowymi Centralnego Portu Komunikacyjnego w latach 2020-2034.

Szanowni Państwo, Szanowni Rolnicy !!!

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 roku, według stanu na dzień 1 czerwca
2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny 2020. Udział w nim jest obowiązkowy.

Kogo obejmuje spis rolny?

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:

– osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych),

– osoby prawne,

– jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

– samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl),

– odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,

– odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.


Zachęcamy wszystkich do spisania się za pomocą strony internetowej bądź wywiadu telefonicznego.

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Szczegółowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe w godzinach pracy Urzędu Gminy Ornontowice pod nr tel. 32 33-06-241.

Zgodnie z hasłem „Spiszmy się, jak na rolników przystało!” zapraszamy do jak najszybszego zapoznania się, przygotowania oraz niezwłocznego spisania się.

Dariusz Spyra
Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego

Grafika promocyjna dotycząca Powszechnego Spisu Rolnego 2020
Logo Centralnego Portu Komunikacyjnego

W związku z sytuacją wywołaną stanem epidemii COVID-19, zapowiadana na koniec czerwca br. publikacja raportu z konsultacji projektu dokumentu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego nastąpi do 31 sierpnia 2020 r.
www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

Kwitnące bzy

Jesienią tego roku planowane są kolejne nasadzenia bzów na posesjach mieszkańców, jest to kontynuacja akcji rozpoczętej w 2003 r.

Zapraszamy mieszkańców Gminy, na posesjach których dotychczas nie nasadzono bzów, do złożenia pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania, na przygotowanym druku dostępnym poniżej lub w portierni Urzędu Gminy. Akcją objęte są także posesje, na których nasadzone w latach wcześniejszych bzy obumarły.

Zgłoszenia można składać do dnia 21 sierpnia 2020 r. w portierni Urzędu Gminy lub przesłać wypełniony i podpisany skan na adres: ug@ornontowice.pl.

Sadzenie bzów odbędzie się jesienią, a jego wykonaniem zajmie się firma wyłoniona przez Urząd Gminy. Posesja objęta akcją otrzymuje maksymalnie 2 sadzonki, które zgodnie z przyjętymi zasadami, powinny być nasadzone w bliskiej odległości od ulicy.

Bliższych informacji w tym temacie udziela Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami pod nr tel. 32 33 06 237.

Budynek Urzędu Gminy Ornontowice z napisem "Wójt Gminy informuje".

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy, że w dalszym ciągu (aż do odwołania) przyjmowanie interesantów w Urzędzie Gminy odbywa się wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i umówieniu wizyty, bezwzględnie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności (m.in. założona maseczka ochronna).

Rekomendujemy załatwianie spraw w sposób zdalny, czyli drogą telefoniczną, elektroniczną, korespondencją tradycyjną lub za pośrednictwem skrytki e-PUAP.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zasadniczym kanałem służącym przyjmowaniu oficjalnej korespondencji w formie elektronicznej jest platforma ePUAP lub SEKAP.

Dane kontaktowe Urzędu Gminy:

  • e-mail: ug@ornontowice.pl,
  • sekretariat – tel. 32 330 62 11,
  • biuro obsługi stron – tel. 32 330 62 00,
  • portiernia – tel. 32 330 62 04.
Informacja Wójta Gminy oraz herb Gminy Ornontowice.

Wójt Gminy Ornontowice umożliwi odroczenie lub rozłożenie na raty podatku bądź umorzenie zaległości podatkowych, a także zwolnienie z czynszu za wynajem lokali gminnych (wynajmowanych przez przedsiębiorców), które są dopuszczalne przez przepisy prawa, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa.

Urząd Gminy będzie indywidualnie podchodził do każdego przypadku na wniosek strony. Do końca czerwca wstrzymane zostaną także upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja zaległości za marzec i kwiecień.

ZUS informuje o zmianach w organizacji pracy. W najbliższy piątek, 14 sierpnia, sale obsługi klientów w placówkach ZUS będą nieczynne. W tym dniu nie będzie również działało Centrum Obsługi Telefonicznej.
14 sierpnia został wyznaczony przez urząd jako dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia. Jest to obowiązek pracodawcy wynikający z przepisów kodeksu pracy.

Warto przypomnieć, że ZUS jest zawsze dostępny poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dodatkowo całodobowo wciąż działać będzie specjalna infolinia do obsługi spraw związanych z Polskim Bonem Turystycznym (tel. 22 11 22 111).

Za utrudnienia przepraszamy.

Beata Kopczyńska
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
Województwa Śląskiego

Plakat informujący o nieczynnych placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 14 sierpnia 2020 roku.
Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dyrektor OR KRUS w Częstochowie Piotr Dobosz zaprasza zainteresowanych rolników do udziału w kolejnym konkursie „Bezpieczeństwo pod kontrolą”.

Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, rolników oraz domowników żyjących w gospodarstwie rolnym, obejmujących zakres działania OR KRUS w Częstochowie.

Konkurs ma za zadanie promować różnorodność akcji prewencyjnych Kasy.

Tym razem uczestnicy ww. konkursu mają samodzielnie weryfikować zagrożenia występujące w swoich gospodarstwach rolnych i wpisywanie ich na odpowiednich listach kontrolnych, w zależności od prowadzonego profilu gospodarstwa rolnego.

Wypełnioną listę wraz z formularzem zgłoszeniowym i zgodą na wykorzystanie wizerunku należy dostarczyć do siedziby OR KRUS w Częstochowie lub Placówki Terenowej (osobiście, listownie lub e-mailem).

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2020 r.

Laureatom konkursu wręczymy ciekawe, praktyczne nagrody, a o szczegółach w regulaminie konkursu oraz pod nr tel. 34 378 85 19, roksana.kmiecik@krus.gov.pl

Plakat konkursu "Bezpieczeństwo pod kontrolą".
Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pracodawcy mogą składać już wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą oddziaływanie szkodliwych czynników. Dokumentację trzeba przekazać do 31 sierpnia. Na konkurs przeznaczono łącznie 50 mln zł.

Celem konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinasowania jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. Wnioski można składać już od 27 lipca. To, jaką kwotę dofinansowania otrzyma dana firma, zależy od wartości zgłoszonego projektu oraz liczby osób, za które przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. Najmniejsze podmioty, tj. zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób, mogą zyskać dofinansowanie w wysokości 90% szacowanej wartości projektu. Wsparcie z ZUS może w tym wypadku wynieść 140 tys. zł. Najwięksi pracodawcy, czyli ci zgłaszający co najmniej 250 osób do ubezpieczeń społecznych, mogą uzyskać dofinansowanie nawet w wysokości 500 tys. zł.

Udział procentowy wysokości dofinansowania w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za:

– od 1 do 9 osób – 90% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 140 000 zł;

– od 10 do 49 osób – 80% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 210 000 zł;

– od 50 do 249 osób – 60% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 340 000 zł;

– od 250 osób – 20% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 500 000 zł.

Działania objęte dofinansowaniem muszą mieścić się w 27 wskazanych obszarach inwestycyjnych i 2 doradczych. Może to być np. zakup osłon i urządzeń ochronnych lub technologii oczyszczania oraz uzdatniania powietrza. Pełna lista znajduje się w załączniku do Regulaminu Konkursu.

Tylko do 31 sierpnia

– Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Termin, do którego można złożyć dokumenty, to 31 sierpnia. Szczegółowy regulamin konkursu oraz informacje o wymaganych załącznikach są dostępne na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w Biuletynie Informacji Publicznej – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Wniosek składany jest w formie papierowej i elektronicznej. Jego rozpatrzenie jest dwuetapowe. Najpierw podlega on ocenie formalnej przez ZUS, czyli sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów, a następnie wniosek jest oceniany merytorycznie. W tym przypadku sprawdzają go eksperci z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Konkurs dla solidnych firm

Nie każda firma może wziąć udział w konkursie. Nie można zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz z opłacaniem podatków. Firma nie może też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Z konkursu nie może skorzystać przedsiębiorca, który otrzymał już w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowanie z ZUS lub został w tym czasie zobowiązany do jego zwrotu.

Pytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl.

Logo LGD Ziemia Pszczyńska.

Jeśli jesteś miłośnikiem rowerowych wypraw, często podróżujesz na „dwóch kółkach” mijając po drodze wiele ciekawych miejsc, pokaż nam to, weź udział w naszym konkursie!

W terminie 14.08-16.08.2020 r. (piątek-niedziela) zrób zdjęcie podczas jednej z takich wycieczek po naszym obszarze (mapka obszaru LGD „Ziemia Pszczyńska” poniżej, miasto Pszczyna jest wyłączone z obszaru LGD).


• Zamieść zdjęcie konkursowe w komentarzu pod ogłoszeniem o konkursie na Fanpage’u LGD „Ziemia Pszczyńska” w czasie trwania edycji konkursu wraz ze wskazaniem miejscowości jego wykonania i hasztagiem #konkursfotostacjaregeneracja – post dot. naszej edycji konkursu na facebook’u LGD  pojawi się w dn. 10 sierpnia (poniedziałek).
• Zamieść zdjęcie konkursowe z ustawieniami „Publiczne” na własnym profilu w serwisie Facebook z hasztagiem #konkursfotostacjaregeneracja
• Prześlij na adres e-mail LGD „Ziemia Pszczyńska” – biuro@lgdziemiapszczynska.pl dane osobowe identyfikujące uczestnika konkursu (imię, nazwisko, wiek oraz miejscowość zamieszkania) wraz z linkiem do konkursowego zdjęcia oraz pisemną zgodę na publikację wizerunku ewentualnej osoby towarzyszącej na zdjęciu konkursowym (skan/zdjęcie).
• Polub profil Facebook LGD „Ziemia Pszczyńska”

Co ma prezentować konkursowe zdjęcie?
• Uczestnika konkursu (samego lub z maksymalnie jedną pełnoletnią osobą towarzyszącą) podczas wycieczki rowerowej w ciekawe miejsce naszego obszaru / prezentujące ciekawy widok /atrakcję turystyczną / „Stację Regenerację” zrealizowaną podczas projektu / ciekawy moment /zjawisko atmosferyczne w artystycznym ujęciu.

W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie!

Pierwsze 50 osób widocznych na zdjęciach, spełniających warunki konkursu, zostanie nagrodzonych kaskami rowerowymi marki KROSS!

Szczegóły dot. konkursu znajdują się w REGULAMINIE dostępnym na stronie: https://www.lgdziemiapszczynska.pl/0,1261,uwaga-konkurs-foto-stacja-regeneracja,artykul,wiadomosci.html Zachęcamy do udziału w konkursie!

Konkurs realizowany jest w ramach projektu współpracy „Stacja Regeneracja”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozowoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Mapa działania obszaru LGD.
Zdjęcie przedstawiające badanie przez lekarza.

Można pojechać do sanatorium z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. ZUS wysyła ubezpieczonych na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej. Z programu mogą skorzystać osoby zagrożone utratą zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że ją odzyskają po rehabilitacji.

Od 4 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznowił kierowanie ubezpieczonych na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej. W pierwszej kolejności wysyłane są na nią osoby, które z uwagi na kończące się świadczenie muszą wyjechać jak najwcześniej. – Osoby skierowane na rehabilitację w systemie stacjonarnym, czyli na całodobowy pobyt w ośrodku, dostaną z ZUS „Zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą” wraz z ulotką. Po jego otrzymaniu powinny skontaktować się z ośrodkiem i podać swój aktualny numer telefonu. Ośrodek rehabilitacyjny poinformuje o wystawionym zleceniu na badanie – test w kierunku SARS-CoV-2 – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Warunkiem przyjęcia jest negatywny wynik testu. Test jest bezpłatny, a trzeba go wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu. Ośrodek telefonicznie poinformuje o wyniku testu. Listę punktów pobrań można znaleźć pod adresem: https://pacjent.gov.pl/punkty-pobran

Z planowaniem podróży należy powstrzymać się do momentu, w którym ośrodek poinformuje o negatywnym wyniku testu. – Należy pamiętać o tym, aby poinformować ZUS, jeśli nie możemy jechać na rehabilitację, natomiast ośrodek rehabilitacyjny – gdy zmienimy numeru telefonu – dodaje rzeczniczka.

Osoby skierowane na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym, czyli takie które dojeżdżają na nią codziennie w wyznaczonych godzinach, nie wykonują testu w kierunku SARS-CoV-2.

Na rehabilitację należy zabrać ze sobą środki ochrony osobistej – rękawiczki, maseczki lub przyłbice.

Osoby, które przebywają na kwarantannie albo w izolacji lub przebywające z taką z osobą w warunkach domowych nie mogą zgłosić się do ośrodka.

Do góry