Aktualności

26 kwietnia rozpoczęły się ornontowickie konsultacje z mieszkańcami w sprawie dołączenia naszej gminy do powstałej w 2017 roku w województwie śląskim Metropolii.

W związku z wejściem w życie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, każda gmina, mająca wejść w skład związku, jest zobowiązana do przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród swoich mieszkańców. Celem tych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat przystąpienia gminy, którą zamieszkują do związku metropolitalnego.

W Ornontowicach proces konsultacyjny będzie trwał od 26 kwietnia do 9 maja 2018 r.

Każdy pełnoletni mieszkaniec naszej gminy może odpowiedzieć na następujące pytanie:

Czy jest Pani/Pan za wejściem gminy Ornontowice w skład Związku Metropolitarnego „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”?

W konsultacjach można wziąć udział:

 • elektronicznie: przesyłając skan wypełnionego formularza na adres: konsultacje@ornontowice.pl

 • w formie tradycyjnej: za pomocą formularza papierowego, który można pobrać w Urzędzie Gminy (portiernia) lub w Gminnej Bibliotece Publicznej (wypożyczalnia).

  Wypełnione formularze należy wrzucać do oznakowanych urn w Urzędzie Gminy (portiernia) i Gminna Biblioteka Publiczna (wypożyczalnia).

Czym jest związek metropolitalny?

To ścisła współpraca pomiędzy gminami i miastami z województwa śląskiego. Dzięki finansowemu wsparciu z budżetu państwa i działaniu wszystkich zaangażowanych gmin daje szansę na stworzenie ośrodka metropolitalnego, który będzie definiował cały region i oddziaływał na kraj. Wykorzystajmy tę szansę, by wspólnie zrobić to, co niemożliwe w pojedynkę.

Jakie są korzyści z powołania Związku?

 • lepsze wykorzystanie potencjału miast,

 • zrównoważony rozwój regionu,

 • dodatkowe wpływy z budżetu państwa,

 • oszczędności, wynikające z centralizacji procesów,

 • realizacja projektów wspólnych, wykraczających poza granice i możliwości poszczególnych miast,

 • profesjonalne zarządzanie,

 • integracja i rozwój transportu publicznego.

Jakie są zadania Związku?

 • publiczny transport zbiorowy – dobrze zorganizowany transport to nie tylko jeden bilet na pociąg, autobus i tramwaj, to także rozwój infrastruktury,

 • kompleksowy i wszechstronny rozwój obszaru metropolitalnego,

 • polityka przestrzenna – między innymi dzięki sprawnemu transportowi – planowanie inwestycji gospodarczych, sportowych i kulturalnych tak, aby w sposób zrównoważony zaspokajały potrzeby mieszkańców metropolii,

 • promowanie, w kraju i za granicą, wszelkich walorów metropolii – gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, przyrodniczych,

 • inne zadania, zlecane przez gminy, które związek może wykonywać tworząc porozumienia lub powołując nowe podmioty.

  Więcej informacji na stronie internetowej Metropolii Silesia.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach

 

Do pobrania:
ulotka informacyjna
Zarządzenie Wójta Gminy
formularz konsultacyjny

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz 1981 z późn. zm.)

Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr ten funkcjonuje z dniem 24 stycznia 2018 r.

Przedsiębiorcy zobowiązani dokonać wpisu rejestru na wniosek:

1. z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478):
a) wprowadzających na terytorium kraju produkty (opony, oleje smarowe),
b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
c) organizacji odzysku,
d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
2. z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803):
a) wprowadzających pojazdy,
b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,
c) prowadzących stacje demontażu,
d) prowadzących strzępiarki;
3. z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;
b) zbierających zużyty sprzęt,
c) prowadzących zakład przetwarzania,
d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
4. z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687 i 1688):
a) wprowadzających baterie lub akumulatory,
b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
c) podmiotów pośredniczących;
5. z zakresu ustawy o odpadach:
a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
b) transportujących odpady,
c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
d) prowadzących zakłady recyklingu statków,
e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
6. z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 2056) – organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:
a) będących organizacjami odzysku opakowań,
b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
– odpadów opakowaniowych,
– produktów w opakowaniach,
c) eksportujących:
– odpady opakowaniowe,
– opakowania,
– produkty w opakowaniach,
d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
e) wprowadzających opakowania,
f) wprowadzających produkty w opakowaniach.

Szczegóły: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&grupaj=12&id=92979&id_menu=77

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w dniu 10 maja 2018 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu: porządek

W nawiązaniu do komunikatu zamieszczonego na naszej stronie internetowej 13 kwietnia br., dotyczącego zgłaszania informacji o padłych dzikach, w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń, prosi się mieszkańców gminy o zgłaszanie ww. przypadków do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) na następujące numery telefonów (całodobowo): (32) 326-04-30; fax/tel. (32) 326-04-33; kom. 798 717 178.

 

Osoby, które były zainteresowane kompostownikami i zapisały się na listę, a nie odebrały kompostowników, proszone są o kontakt z Zakładem Gospodarki Zasobami Gminy, tel. (32) 235-45-45.

Do góry