Aktualności

Ogłaszamy Konkurs, w którym można wygrać VOUCHER (wymieniany na dwa bilety) na mecz piłki nożnej w ramach PKO Ekstraklasy pomiędzy Górnikiem Zabrze a ŁKS-em Łódź.

Pytanie konkursowe: „Ilu kibiców może pomieścić Arena Zabrze podczas meczu?”.

Czekamy na odpowiedzi na adres email ug@ornontowice.pl. Czas na wysłanie odpowiedzi mija o godzinie 10:00 w piątek 18 października.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Ornontowice kibicują sportowym talentom!” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice, tel. (32) 2355320.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.ornontowice.pl oraz profilu Facebookowego Gminy Ornontowice od dnia publikacji regulaminu tj. od dnia 15.10.2019 roku do 18.10.2019 roku.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,

b) nie jest pracownikiem Urzędu Gminy Ornontowice,

c) jest zameldowany w Ornontowicach.

§ 3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących wymagań:

  1. udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Ilu kibiców może pomieścić Arena Zabrze podczas meczu?” za pośrednictwem wiadomości mailowej wysłanej na adres ug@ornontowice.pl,
  2. czas na wysłanie odpowiedzi mija o godzinie 10:00 w piątek 18 października,
  3. wiadomość mailowa musi zawierać dodatkowo Imię i Nazwisko osoby udzielającej odpowiedź oraz numer kontaktowy.

§ 4

NAGRODY

  1. Spośród przesłanych odpowiedzi Referat Komunalny Urzędu Gminy Ornontowice za pośrednictwem losowania wyłoni jednego zwycięzcę, który otrzyma VOUCHER (wymieniany na dwa bilety) na mecz piłki nożnej w ramach PKO Ekstraklasy pomiędzy Górnikiem Zabrze a ŁKS-em Łódź.
  2. Wygrany Voucher należy wymienić w kasach biletowych lub w sklepie Górnika Zabrze przy ulicy Roosevelta 81 w Zabrzu na dwa bilety upoważniające do wejścia na mecz.
  3. Konieczne do wymiany VOUCHERA na bilety jest posiadanie konta na stronie www.bilety.arenazabrze.pl
  4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w piątek 18 października br. o godzinie 12:00.

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ornontowice reprezentowana przez Wójta Gminy Ornontowice z siedzibą w Urzędzie Gminy w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 26 A, 43-178 Ornontowice, tel. +48 32 33 06 200, faks +48 32 33 06 214, e-mail: ug@ornontowice.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@ornontowice.pl

b) pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Ornontowice, na podstawie art. 6 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia przetwarzanie Pani/Pana danych w celu udziału w konkursie.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. www.ornontowice.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.ornontowice.pl.

POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Z uwagi na wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego oraz ogłoszenia III poziomu ostrzegania – ALARMU SMOGOWEGO, zaleca się:

– ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

– stosowanie się do zaleceń lekarskich,

– unikanie przewietrzania pomieszczeń na czas trwania alarmu,

– ograniczenie wykonywania prac powodujących zapylenie np. stosowanie dmuchaw, prace wyburzeniowe itp.,

– ograniczenie stosowania kominków,

– korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej.

GKS Gwarek Ornontowice zaprasza na Rajd Pieszy szlakiem Orlich Gniazd po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, który odbędzie się w sobotę 19 października br.

Wyjazd autobusu o godz. 9.00 spod budynku Urzędu Gminy. Zakończenie pod zamkiem w Olsztynie k/Częstochowy.

Zapisy pod nr tel. 515101939.

14 października w Urzędzie Gminy Ornontowice pracownicy oficjalnie powitali nowego Zastępcę Wójta, Dariusza Spyrę.

Na stanowisko to powołał go Wójt Gminy, Marcin Kotyczka, wybierając tę kandydaturę spośród 11 złożonych ofert.

Nowy Zastępca Wójta jest długoletnim pracownikiem Urzędu Gminy.

Pan Dariusz został zatrudniony w tut. Urzędzie w 2003 roku, potem kontynuował pracę przez prawie 3 lata w Zakładzie Gospodarki Zasobami Gminy, a w styczniu 2006 r. powrócił do Urzędu, gdzie zajmował się głównie inwestycjami gminnymi w Wydziale Rozwoju i Inwestycji. W 2009 roku został Zastępcą Naczelnika tego Wydziału.

Serdecznie gratulujemy nowemu Zastępcy Wójta i życzymy mu kolejnych sukcesów zawodowych oraz wielu kreatywnych pomysłów dla dobra gminy i mieszkańców.

Do góry