Aktualności

W dniu 16 września br. Wójt Gminy Ornontowice z kontrasygnatą Skarbnika Gminy podpisał umowę dofinansowania na realizację zadania pn. Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach.

Zadanie obejmuje wymianę 218 opraw sodowych na ledowe. Szacunkowy koszt całego zadania wynosi 345 820,07 zł, a wartość uzyskanego dofinansowania to 95%.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu uzyskał wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (EFRR) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie; poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

foto: http://www.slaskie.pl/content/slaskie-inwestuje-w-nowoczesne-oswietlenie
foto: http://www.slaskie.pl/content/slaskie-inwestuje-w-nowoczesne-oswietlenie
foto: UG Ornontowice

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Po raz drugi Teatr Naumiony rusza w trasę po kraju w ramach Teatr Polska, podczas której pokaże swoją ostatnią, wielokrotnie nagrodzoną produkcję „Szac”.

Aby to było możliwe, Naumiony pokonał niemal 90 teatrów i znalazł się w finałowej osiemnastce spektakli wybranych do dofinansowania przez komisję, w której zasiadali: Anna Ciszowska (przewodnicząca), Alicja Morawska-Rubczak, Ewa Anna Zbroja, Szymon Kazimierczak i Jacek Łumiński.
Sprawdź czy Szac zapuka do Twojej miejscowości.

W ramach prac nad Polityką Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2020-2030, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi w anonimowym badaniu ankietowym.

Państwa spostrzeżenia, oczekiwania oraz propozycje rozwiązań stanowić będą cenny wkład, gdyż jednym z priorytetów w pracach nad Polityką jest stworzenie dokumentu w największym stopniu odpowiadającego na realne potrzeby mieszkańców naszego województwa.

Badania realizowane będą w terminie do 15 października 2019 roku pod adresem: https://www.interankiety.pl/i/Y4VMAPd7. Szacowany czas wypełnienia ankiety to 5 do 10 minut. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach zachęca dzieci w wieku 5-12 lat do udziału w nowym konkursie pn. Czytamy i wygrywamy! Konkurs polega na wykonaniu 3 zadań i oddanie ich w terminach: zadanie 1. do 7 października, zadanie 2. do 28 października i zadanie 3. do 15 listopada 2019 r. Przewidziane są nagrody rzeczowe główne i pocieszenia. Zadanie nr 1 można odebrać w bibliotece (ul. Klasztorna 1).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Program Partnerstwo dla Książki 2019.

Regulamin: https://www.bibliotekaornontowice.pl/gbp/sites/default/files/files/Czytamy%20i%20wygrywamy%20Regulamin%20konkursu.pdf

Klauzula informacyjna: https://www.bibliotekaornontowice.pl/gbp/sites/default/files/files/Klauzula%20informacyjna%20i%20zgody%20na%20imprez%C4%99_rodzic_opiekun.pdf

Do góry