Jesteś tutaj:

Autor: Ewa Naczyńska

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mikołowie informuje właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o obowiązku monitorowania pokrywy śnieżnej, lodowej na dachach, zadaszeniach wspornikowych, tarasach użytkowych, balkonach itp. elementach obiektu, w szczególności na obiektach wielkopowierzchniowych. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdniach przebiegających bezpośrednio przy obiekcie.

Ponadto przekazujemy informację o obowiązku przeprowadzania okresowych sprawdzeń stanu technicznego przewodów kominowych oraz instalacji gazowych.

Więcej informacji w piśmie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w załączeniu poniżej.

 

Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mikołowie.

 

Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informuję, że od 22 października br. na terenie naszej gminy rozpoczynamy „Akcję Liść”. W jej ramach mieszkańcy będą mieli możliwość otrzymania nieodpłatnie worków przeznaczonych do zbiórki liści w ilości 5 szt. na posesję. Mieszkańcy chcący wziąć udział w akcji mogą zgłaszać się po odbiór worków od 22 października br. do Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy (III piętro w budynku urzędu gminy, pokój nr 413).
Worki zostaną odebrane sprzed posesji zgodnie ze sporządzonym w późniejszym terminie harmonogramem. Do worków należy zbierać tylko i wyłącznie liście. Jeżeli zostanie stwierdzona obecność innych odpadów worki takie nie zostaną odebrane.

Opracował:
Michał Ciepły
p.o. Dyrektora ZGZG

Informujemy o ogłoszonych konsultacjach następujących projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice:

  • w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie Ornontowice

oraz

  • w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wpierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ornontowice”.

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późń. zm.).

Termin zgłaszania opinii wyznacza się do siedmiu dni od dnia ogłoszenia (tj. do dnia 21.08.2017r.).

Poniżej treść poddawanych pod konsultacje uchwał do pobrania:

Do góry