Aktualności

Poniżej zamieszczamy informację Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód o III Międzynarodowym Forum kontaktów biznesowych „Brześć-2018”, które odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2018 roku w białoruskim Brześciu. Udostępniamy zaproszenie przedsiębiorcom oraz działaczom gospodarczym.

Szanowni Państwo,

Pragnę zaprosić polskich przedsiębiorców i przedstawicieli biznesu do udziału w III Międzynarodowe Forum kontaktów biznesowych „Brześć-2018”, które odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2018 roku w białoruskim Brześciu.

W latach 2016-2017 na Forum swoją ofertę zaprezentowało ponad 200 przedsiębiorców z Białorusi, Rosji, Ukrainy, Polski, Włoch, Chin, Łotwy, Pakistanu, Serbii i Czech. Wystawę odwiedzili przedstawiciele biznesu z 30 krajów.

Podczas Forum zaprezentowane zostaną produkty i usługi białoruskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw z różnych branż gospodarki: produkcji żywności i napojów, materiałów budowlanych, towarów przemysłu lekkiego i chemicznego, przemysłu maszynowego, rolnictwa, transportu i turystyki. Program Forum przewiduje możliwość zorganizowania spotkań biznesowych B2B w celu zapoznania się z potencjałem gospodarczym oraz klimatem inwestycyjnym regionu brzeskiego.

Dane kontaktowe organizatorów:

tel. +375 162 20 80 80,

+375 162 21 81 02,

+375 162 21 80 36,

e-mail: ved@ccibrest.by

www.brest-forum.by

Łączę wyrazy szacunku,

Sergei Baranovsky

Pierwszy Sekretarz Służby handlowej
wAmbasadzie Białorusi w Polsce

+48 22 7420971

poland.tes@mfa.gov.by

Przekazujemy informację o akcji społecznej – Wsparcie Finansowe dla Organizacji Pozarządowych. Jej celem jest pomoc gminom, organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym, a także osobom fizycznym, w zbieraniu 1% podatku.

Szukasz pieniędzy na realizację swojego pomysłu? Szukaj z nami!

Centrum Rozwoju Lokalnego to stowarzyszenie będące Organizacją Pożytku Publicznego, które inicjuje pozytywne zmiany w społeczeństwie. Już od kilku lat wspieramy liczne organizacje, zbierając z nimi 1% podatku dochodowego. Naszym Programem objętych jest obecnie 135 organizacji z całej Polski, a ich liczba stale rośnie. Pragniemy pomóc także Tobie!

W ramach naszego Programu oferujemy pomoc w pozyskiwaniu 1% organizacjom pozarządowym. Udostępniamy Państwu zestaw narzędzi, które ułatwią rozliczenie podatku dochodowego oraz pomogą efektywniej pozyskiwać środki na cele statutowe:

 1. darmowy program do rozliczania podatku PIT, z indywidualnym Celem Szczegółowym dla organizacji;

 2. własną podstronę (wizytówkę www) na platformie program-pit.org.pl w zakładce partnerzy;

 3. specjalne linki do zamieszczania na Państwa stronach internetowych;

 4. porady w zakresie pozyskiwania 1% podatku dla NGO.

Zapraszamy do współpracy: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także osoby fizyczne, które szukają środków finansowych na realizację swoich pomysłów i marzeń.

W razie pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem:

Joanną Janik-Jaworską

tel.: 533 421 953

e-mail: janik@crl.org.pl

Więcej informacji na stronie: program-pit.org.pl lub crl.org.pl/1%

Oferta do druku

Centrum Rozwoju Lokalnego

ul. Zaparkowa 23

42-400 Zawiercie

I. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice – określa Zarządzenie Nr 0050.0382.2018 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 30 stycznia 2018 r.

zarzadzenie_terminy_rekrutacja_przedszkole

II. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice – określa Zarządzenie Nr 0050.0383.2018 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 30 stycznia 2018 r.

zarzadzenie_terminy_rekrutacja_szkola_podstawowa

III. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w naborze do przedszkola publicznego i klas pierwszych szkoły podstawowej.

1. Rekrutacja do publicznych przedszkoli – zgodnie z art. 131 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.):

1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.”

Kryteria na drugim etapie edukacyjnym do przedszkola publicznego dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice, określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów – określa uchwała Nr XXXI/265/17 Rady Gminy Ornontowice z dniz 26 kwietnia 2017 r.

uchwala_kryteria_przedszkole

2. Rekrutacja do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych – zgodnie z art. 133 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.):

1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się”.

Kryteria naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów – określa uchwała Nr XXIX/246/17 Rady Gminy Ornontowice z dniz 22 lutego 2017 r.

uchwala_kryteria_szkola_podstawowa

Pełną informację nt. postępowania rekrutacyjnego wraz ze wzorami dokumentów można uzyskać u Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice.

Do góry