Aktualności

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje sesję Rady Gminy w dniu 18 kwietnia 2018 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu porządek

Informacja z ZUS:

Już od trzech miesięcy przedsiębiorcy w rozliczeniach z ZUS korzystają ze swojego indywidualnego numeru rachunku składkowego. E-składka, czyli nowy sposób opłacania składek, spowodował, że przelewy na konta ZUS wpływają niemal całkowicie bez błędów. W województwie śląskim od początku roku tylko 5 przedsiębiorców pomyliło się przy wpłacaniu składek do ZUS.

W ubiegłym roku w całym kraju płatnicy składek średnio miesięcznie popełniali 23 tys. błędów w przelewach. W każdym takim przypadku trzeba było prowadzić postępowanie wyjaśniające. Od momentu wprowadzenia e-składki liczba błędnych przelewów znacznie się zmniejszyła. W styczniu do ZUS wpłynęły jedynie 42 błędne przelewy, w marcu już tylko 28. W województwie śląskim od początku roku do końca marca na 818 251 wpłat było tylko 5 pomyłek, które wynikały m.in. z tego, że przedsiębiorca wpisał zamiast swojego NIP- NIP innego członka rodziny, który również prowadzi firmę. – Inny przypadek to Spółka Cywilna, która opłaciła składkę na numer rachunku składkowego (NRS) wspólnika lub odwrotnie i składa wniosek o przeksięgowanie z NIP-u Spółki na NIP wspólnika i odwrotnie. Po wprowadzeniu e-składki nie odnotowano wpłat niezidentyfikowanych – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Od 1 stycznia wszystkie składki przedsiębiorca opłaca jedną wpłatą na swój indywidualny numer rachunku składkowego (NRS). Kwotę przelewu ZUS księguje, rozlicza i automatycznie przekazuje do odpowiedniego funduszu. – Dla każdego płatnika składek istotna jest bieżąca informacja o tym, w jaki sposób rozliczone zostały dokonane przez niech wpłaty, dlatego też takie informacje mogą uzyskać u doradcy płatnika składek , który jest dostępny we wszystkich oddziałach ZUS – wyjaśnia rzeczniczka.

Informacje o podziale wpłaty oraz o saldzie udostępnione są również na Portalu Usług Elektronicznych. Można je także uzyskać w Centrum Obsługi Telefonicznej.

Beata Kopczyńska

regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział ZUS w Rybniku

Reymonta 2, 44-200 Rybnik

tel. (32) 439-11-61

502 006 835

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął decyzję o ufundowaniu stypendiów m.in. uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach kształcącym się od r. szk. 2018/19 w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, technik automatyk oraz górnik eksploatacji podziemnej i elektryk. Decyzja jest następstwem porozumienia zawartego w sierpniu 2017 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A. i Powiatem Mikołowskim. Stypendia mają na celu zachęcenie absolwentów do pracy w kopalniach JSW.

Wysokość stypendium będzie wynosić 250 zł brutto miesięcznie począwszy od roku szkolnego 2018/2019. Do otrzymania takiego stypendium uprawnieni będą uczniowie, którzy w miesiącu, za który przyznawane jest stypendium nie mieli nieusprawiedliwionej nieobecności. Ponadto po zakończeniu każdego roku szkolnego Jastrzębska Spółka Węglowa przyzna nagrodę specjalną dla trzech najlepszych uczniów objętych programem stypendialnym: 1 500 zł, 1 000 zł oraz 800 zł brutto.

Mamy świadomość, że w związku z kryzysem, jaki dotknął branżę górniczą w poprzednich latach, młodzież ostrożnie podchodzi do pracy w górnictwie. Dlatego musieliśmy podjąć odpowiednie kroki, aby zachęcić młodych ludzi do nauki zawodu górnika i w ten sposób zapewnić sobie wykwalifikowaną kadrę w naszych kopalniach – informuje Daniel Ozon, prezes JSW.

Absolwenci objęci programem stypendialnym zobowiązani zostaną do podjęcia pracy w kopalniach JSW, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Spółki.

Teresa Stasik-Szyszka
dyrektor ZSP Ornontowice

 

Informacja przekazana przez KRUS:

Do 10 maja placówki Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie będą przyjmować wnioski o skierowanie na turnus rehabilitacyjny dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, mających schorzenia układu oddechowego, wady i choroby układu ruchu.

Dzieci z terenu województwa śląskiego w tym roku będą mogły się leczyć i odpoczywać w dwóch krusowskich ośrodkach:

  • podopieczni z wadami i chorobami układu ruchu przebywać będą w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 24 czerwca do 14 lipca 2018 roku

  • natomiast z chorobami układu oddechowego – w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, w terminie od 28 czerwca do 18 lipca 2018 roku

W tym roku pobyt na turnusach rehabilitacyjnych jest bezpłatny. Rodzice lub opiekunowie prawni nie ponoszą kosztów związanych z dojazdem dziecka.

Wnioski o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w Oddziale Regionalnym KRUS w Częstochowie lub w Placówkach Terenowych, których na terenie województwa śląskiego jest 12. Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć do KRUS w nieprzekraczalnym terminie, do 10 maja 2018 roku.

W 2018 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla 1176 dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy. Limity miejsc dla każdego z województw ustalono proporcjonalnie, biorąc pod uwagę liczbę ubezpieczonych w ostatnim kwartale 2017 roku.

Przy kierowaniu i kwalifikowaniu dzieci na turnusy rehabilitacyjne muszą zostać spełnione określone warunki i zasady. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. W roku 2018 na turnusy kierowane będą dzieci urodzone w latach 2003 – 2011 (mające 7-15 lat). Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 roku, w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielenia zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860).

Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl. Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony wypełniony załącznik, stanowiący dodatkową informację o stanie zdrowia dziecka, jak i oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) zawierające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dzieci kwalifikuje lekarz regionalny KRUS, pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Warto dodać, że dzieci uczestniczące w turnusach ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków, gdyż umowa w tym zakresie (finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników) zawarta z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych obowiązuje do 13 października 2018 roku.

Szczegółowe informacje w sprawie turnusów rehabilitacyjnych można otrzymać w OR KRUS w Częstochowie, ul. Korczaka 5, pokój 24 i 25, pod telefonem nr 34 365 32 92 oraz w Placówkach Terenowych.

Do góry