Aktualności

Przypominamy, iż od czerwca br. obowiązują nowe przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Istotna zmiana dotyczy wymiarów drzew, które można usunąć bez zezwolenia.

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Jeżeli drzewa rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i obwód pnia przekroczy ww. wymiary, wtedy konieczne jest zgłoszenie do Urzędu zamiaru usunięcia drzewa.
Zgłoszenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać:
– imię i nazwisko wnioskodawcy,
– oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
– rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Po zgłoszeniu chęci wycinki, Urząd Gminy w terminie do 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, będzie dokonywał oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządza się protokół. Następnie Wójt w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. W przypadku nie wniesienia sprzeciwu przez organ, może nastąpić usunięcie drzewa. W przypadku nie usunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Informujemy, że została podpisana umowa na wykonanie prac pielęgnacyjnych pięciu drzew gatunku dąb szypułkowy rosnących wzdłuż ul. Nowej w Ornontowicach, wchodzących w skład pomnikowej alei „Dęby Ornontowickie”. Wykonawca zgodnie z umową ma 30 dni na wykonanie prac.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 80% wartości kosztów zadania.

29 września br. obchodzimy 5. rocznicę ustanowienia Św. Michała Archanioła Patronem Miejscowości i Gminy Ornontowice.

Przypomnijmy sobie, jak do tego doszło.

Dokładnie 29 czerwca 2011 roku Rada Gminy Ornontowice przyjęła Uchwałę zawierającą oświadczenie o ustanowieniu Św. Michała Archanioła Patronem Gminy oraz ustanowieniu dnia 29 września Świętem Patrona Gminy. Wybór trafny, ponieważ Święty Michał Archanioł od prawie 800 lat nieprzerwanie towarzyszy i opiekuje się mieszkańcami Ornontowic w neogotyckim kościele i parafii pod tym samym wezwaniem. W okresie reaktywowania gminy uchwalono herb, na którym znajduje się orzeł górnośląski oraz Św. Michał Archanioł.

Po podjęciu uchwały wystąpiono ze stosownym wnioskiem do Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Katowickiej, zawierającym prośbę o poparcie przez Arcybiskupa wyboru Św. Michała Archanioła jako Patrona Gminy Ornontowice oraz potwierdzenie tego wyboru przez Kongregację do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W maju br. kancelaria Urzędu Gminy Ornontowice otrzymała od Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Rzymie, mocą uprawnień przyznanych jej przez Papieża Benedykta XVI, pismo potwierdzające, iż wniosek z jakim zwrócili się duchowieństwo i wierni naszej gminy jest jak najbardziej słuszny i w związku z tym Kongregacja przychylając się do prośby stwierdziła, iż Święty Michał Archanioł jest Patronem  u Boga Miejscowości i Gminy Ornontowice.

29 września 2012 r. o godz. 18.00 podczas uroczystej Mszy Świętej, koncelebrowanej przez Arcybiskupa Wiktora Skworca, Metropolitę Katowickiego, Święty Michał Archanioł został ogłoszony Patronem Ornontowic.
W trakcie Mszy Św. Metropolita Katowicki abp Wiktor Skworc wręczył ornontowickim władzom samorządowym dokument Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

 

Z okazji 5. rocznicy ustanowienia Patronatu serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą celebrowaną w intencji mieszkańców Ornontowic w piątek 29 września br. o godz. 17.00.

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” serdecznie zaprasza do udziału w tegorocznej edycji inicjatywy Okno Kariery. Wydarzenie odbędzie się w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery i jest realizowane w ramach Powiatowej Synergii Rozwoju Zawodowego. W tym roku, młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z naszego obszaru, proponujemy udział w DEBACIE OKSFORDZKIEJ.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-17 października br. w Pszczynie. W pierwszym dniu odbędzie się test eliminacyjny i warsztaty w grupach z udziałem wykładowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w drugim dniu odbędzie się debata dwóch zespołów wyłonionych w ramach eliminacji.

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 9.10.2017 r., szczegółowe informacje, znajdą Państwo w zał. regulaminie oraz na plakacie.

Zachęcamy do udziału!

regulamin debaty 2017 Okno Kariery

Dnia 22 września 2017 r. została podpisana umowa dot. praktycznej nauki zawodu pomiędzy JSW S.A. KWK „BUDRYK”, którą reprezentowali dyrektor Marian Kurpas i dyrektor pracy Adam Ratka oraz ZESPOŁEM SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w Ornontowicach reprezentowanym przez dyrektor Teresę Stasik-Szyszkę.

Umowa jest wynikiem podpisanego w dniu 13 września br. porozumienia pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. i Powiatem Mikołowskim odnośnie kształcenia w zawodach górniczych oraz kontynuacją umowy podpisanej w 2007 r. – podkreśla obecna przy podpisaniu umowy Iwona Smorz, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Mikołowie.

Podpisana umowa dotyczy współpracy w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów ZSP w Ornontowicach. W podpisanym przed tygodniem ze Starostwem Powiatowym w Mikołowie porozumieniu JSW S.A. zobowiązała się do zatrudniania zgodnie z potrzebami najlepszych absolwentów ZSP w Ornontowicach z klas technikum w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik automatyk i technik elektryk oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach: górnik eksploatacji podziemnej i elektryk, którzy wykażą się pozytywnie zdanymi egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Wchodząca właśnie reforma kształcenia zawodowego zakłada dualny system kształcenia, którego założeniem jest ścisła współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami. ZSP w Ornontowicach od 10 lat prowadzi takie kształcenie pod patronatem JSW S.A. KWK „Budryk” w zawodach górniczych i okołogórniczych. W ciągu tych lat uczniowie szkoły uzyskali najwyższe osiągnięcia w Olimpiadzie Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”, Konkursie Wiedzy i Praktycznych Umiejętności w Zawodach Górniczych czy Konkursie „Bezpieczny Skok z BHP do Górnictwa” – podkreśla Iwona Smorz.

Cieszę się, że uczniowie szkoły będą mogli zdobywać doświadczenie zawodowe i szlifować umiejętności w zakładzie, który jest strategicznym zakładem dla JSW S.A. Kopalnia wielokrotnie wspierała szkołę w jej działalności, m.in. organizując u siebie ośrodek egzaminacyjny dla kwalifikacji M.11 – eksploatacja złóż podziemnych. Mam nadzieję, że współpraca będzie owocna dla obu stron: szkoła dostarczy kopalni wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników, a kopalnia zapewni uczniom kształcenie praktyczne na najwyższym poziomie – zapewnia dyrektor szkoły.

Z kolei dyrektor JSW S.A. KWK Budryk zwrócił uwagę na potrzebę odbudowy zasobów ludzkich kopalni, żeby nie powstała luka pokoleniowa. Podkreślił również, że kopalnia zamierza uruchomić inwestycje, które zapewnią miejsca pracy przez najbliższe 50 lat.

Przy podpisaniu umowy obecny był również Andrzej Powała, który jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Budryk” podkreślił potrzebę współpracy z samorządami w zakresie zatrudniania ze szczególnym uwzględnieniem zawodów górniczych.

Teresa Stasik-Szyszka
dyrektor ZSP Ornontowice

Do góry