Aktualności

Wykonana analiza stanu gospodarki odpadami na terenie naszej gminy wykazała, że z roku na rok następuje wzrost wytwarzanych odpadów komunalnych. Zwiększająca się ilość odpadów, w szczególności odpadów zmieszanych i zielonych, utrzymujące się duże ilości oddawanego gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych w połączeniu
z niewłaściwą segregacją dotyczącą w szczególności odpadów zmieszanych, mają zasadniczy wpływ na wysokość opłat miesięcznych ponoszonych przez Zakład Gospodarki Zasobami Gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Finansowanie gospodarki odpadami przestało się bilansować. Przed nami przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2018 r. Czekają nas zatem już wkrótce bardzo trudne, ale ważne decyzje. Należy podkreślić, że urząd dla utrzymania dotychczas obowiązujących stawek cenowych podjął działania polegające na maksymalnym zmniejszeniu kosztów administracyjnych, likwidacji organizowanej wystawki odpadów wielkogabarytowych, likwidacji dwóch punktów odbioru odpadów zielonych, do których dowożono odpady z sąsiednich miejscowości, ograniczenia do trzech worków odbieranych odpadów zielonych sprzed każdej posesji oraz wprowadził od 01.01.2017 r. segregację popiołu.

Więcej na ten temat przeczytają Państwo w sierpniowym numerze „Głosu Ornontowic”.

Wójt Gminy Ornontowice działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. informuje, iż do publicznej wiadomości podano wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Szczegółowe informacje znajdują się na tablicach informacyjnych tut. Urzędu oraz na stronie: www.bip.ornontowice.pl

Wójt Gminy Ornontowice przypomina o III racie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, której termin płatności upływa 15 września 2017 r.

Od 1 września br. obowiązują darmowe przejazdy liniami komunikacyjnymi MZK Tychy.

Z darmowych przejazdów będą mogły skorzystać dzieci uprawnione do otrzymywania zasiłku rodzinnego na podstawie decyzji wydanej przez GOPS z siedzibą w Ornontowicach przy ul. Żabik 9 lokale 6 i 9. Podstawą do korzystania z bezpłatnych przejazdów jest Zaświadczenie wydane przez GOPS potwierdzające uprawnienia dziecka do zasiłku rodzinnego na podstawie złożonego wniosku, który można otrzymać w siedzibie GOPS.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy od 1 września br. z bezpłatnych przejazdów komunikacją zbiorową MZK Tychy mogą skorzystać dzieci i młodzież ucząca się do 21 roku życia (a w przypadku osób o ustalonym stopniu niepełnosprawności do 24 roku życia), uprawniona do otrzymywania zasiłku rodzinnego.

Zasiłek przysługuje rodzinom wychowującym dzieci, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 674 złotych miesięcznie. Dochód obliczany jest na podstawie PIT, za rok poprzedzający złożenie wniosku o zasiłek rodzinny.

Zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez wskazanego we wniosku pełnoletniego członka rodziny. Zaświadczenia są wydawane imiennie na każde uprawnione do bezpłatnych przejazdów dziecko.

W skład międzygminnego porozumienia o organizacji transportu publicznego wchodzą: Tychy, Bojszowy, Ornontowice, Mikołów, Orzesze, Łaziska Górne, Wyry, Lędziny, Kobiór, Imielin, Bieruń, Chełm Śląski, Pszczyna, Miedźna, Mysłowice oraz gmina i miasto Oświęcim.

Darmowe przejazdy będą obowiązywały jednak tylko w gminie, w której się mieszka. Jeśli np. ktoś mieszka w Ornontowicach, a uczy się w Mikołowie to będzie mógł kupić bilet tzw. „dopłatę” (D-2) w wysokości 13,50 zł i wtedy może bez przeszkód poruszać się komunikacją miejską po każdej z 17 gmina porozumienia, natomiast po Ornontowicach będzie to przejazd bezpłatny.

Bilety będą ważne tak długo, jak długo dana osoba posiada uprawnienia do zasiłku, a więc także w dni weekendowe, ferie czy wakacje.

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy, że jesienią br. planujemy nasadzić kolejne bzy na posesjach w Ornontowicach.

Dlatego też, jeżeli Państwa drzewko zmarzło, uschło, bądź na posesji nie były jeszcze sadzone przez Urząd bzy, prosimy o zgłoszenie do 30 września 2017 r. chęci posiadania tego symbolu Ornontowic. Zgłoszenia przyjmowane są w Wydziale Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami pokój nr 108, tel. 32/33-06-237.

Do góry