Zmiana MPZP

W dniu 7 października 2018 roku weszła w życie przyjęta Uchwałą Nr XLVI/386/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 29 sierpnia 2018 roku zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice. W/w Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod pozycją 5546 w dniu 7 września 2018 roku.

Zmianą objęto między innymi tereny inwestycyjne Gminy oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy na wszystkich terenach o symbolach MN i MNU tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz tekst planu.