WYKUP BILETÓW DLA UCZNIÓW

Grafika z napisem: Urząd Gminy Informuje.

Wójt Gminy Ornontowice podjął decyzję o wznowieniu wykupu biletów, dając tym samym możliwość bezpłatnych przejazdów, na wszystkich liniach komunikacyjnych, na obszarze Metropolii oraz gmin, dla których organizatorem komunikacji jest Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Bilet elektroniczny zostanie zdalnie zakodowany na spersonalizowanej karcie ŚKUP (na miesiąc wrzesień) i dotyczył będzie uczniów w wieku 7-16 lat, będących mieszkańcami Ornontowic, uczęszczających do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych poza terenem Gminy Ornontowice. W innych przypadkach uczniowie, jak i pozostali mieszkańcy będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji gminnej.

W związku z powyższym w terminie do 24 sierpnia 2020 r., do godz. 14.00 osoby uprawnione mogą telefonicznie, pod nr tel.: 32/3306241 lub 32/3306229 zgłaszać chęć zakodowania biletu podając:

a) imię i nazwisko osoby uprawnionej, adres zamieszkania, data urodzenia,

b) numer Karty ŚKUP osoby uprawnionej,

c) nazwa placówki oświatowej, do której uczęszcza osoba uprawniona,

d) nr telefonu osoby zgłaszającej (osoba pełnoletnia rodzic/opiekun).