Aktualności

Już w najbliższy piątek (22 września) odbędzie się Europejski Dzień Bez Samochodu. Przypominamy, że tego dnia wszyscy właściciele samochodów mogą podróżować komunikacją miejską KZK GOP bez biletu na podstawie dowodu rejestracyjnego oraz dowodu tożsamości.


Akcja ma na celu zachęcenie wszystkich do korzystania z transportu publicznego oraz do kształtowania odpowiednich wzorców proekologicznych. Europejski Dzień Bez Samochodu jest zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który odbywa się od 2002 roku w dniach od 16 do 22 września.

Specjalnie na ten dzień uruchomiona zostanie linia tramwajowa nr 2, która kursować będzie na trasie: „Katowice Plac Wolności” – „Katowice Słoneczna Pętla” z częstotliwością co 30 minut. Linia obsługiwana będzie taborem zabytkowym.

http://www.kzkgop.com.pl/informacje/p-1-dzien-bez-samochodu3.html

 

http://www.mzk.pl/darmowe-przejazdy-komunikacja-miejska-dla-kierowcow-z-okazji-dnia-bez-samochodu/

W związku z licznymi skargami oraz informacjami mieszkańców w zakresie przebywających na terenie Ornontowic dzików, informuję, że gmina od początku zaistnienia problemu podejmuje działania, mające na celu ograniczenie ich liczebności. Temat ten jest dobrze znany pracownikom Urzędu Gminy odpowiedzialnym za bezpieczeństwo mieszkańców oraz zarządzanie kryzysowe gminy.

Wielokrotnie prowadzone były spotkania i rozmowy z przedstawicielami kół łowieckich oraz Nadleśnictwa celem znalezienia jak najbardziej skutecznego rozwiązania problemu.

Podejmowane są różne działania, m.in. w toku jest procedura na zakup preparatów odstraszających dziki typu HUKINOL i innych preparatów, które będą rozmieszczane w miejscach pojawiania się dzików.

Ponadto zakupiono ogrodzenie elektryczne tzw. ,,elektryczny pastuch”, który jest instalowany w miejscach wskazanych przez mieszkańców (obecnie zainstalowany jest na posesji przy ul. Orzeskiej). Okresowo przewidywana jest dalsza zmiana lokalizacji elektrycznego ogrodzenia.

Poprzez lokalne media kierowane są apele do mieszkańców o niewyrzucanie odpadów organicznych, zamykanie pojemników na śmieci oraz wykaszanie miejsc wokół posesji, mogących służyć za potencjalne legowiska dzików.

Biorąc pod uwagę fakt, że dotychczasowe działania nie przyniosły oczekiwanych efektów, złożono wniosek do Starosty Mikołowskiego o wydanie decyzji administracyjnej, dotyczącej odstrzału redukcyjnego zwierzyny (dzików). W lipcu br. Urząd Gminy otrzymał odmowną decyzję Starosty, od której w ustawowym terminie odwołano się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, wnioskując o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia Staroście.

W dniu 18 września br. do tut. Urzędu Gminy wpłynęła decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o uchyleniu w całości decyzji Starosty Mikołowskiego i konieczności ponownego jej rozpatrzenia przez organ I instancji (tj. Starostę Mikołowskiego) w trybie pilnym.

Tak więc postępowanie jest w toku i mamy nadzieję, że tym razem Gmina Ornontowice uzyska zgodę na podjęcie stosownych działań.

Drodzy Mieszkańcy! Problem z przebywaniem dzików na terenach zabudowanych nie dotyczy tylko Ornontowic. Pragnę nadmienić, że gmina może działać tylko w granicach prawa i zgodnie z przepisami. Temat ten na pewno nie jest obojętny władzom samorządowym i zapewniam, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, które pomogą rozwiązać tę trudną sytuację.

Wójt Gminy

Kazimierz Adamczyk

 

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje sesję Rady Gminy w dniu 27 września 2017 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu porządek1

Samorząd Województwa Śląskiego uchwałą nr V/37/11/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku wystąpił z inicjatywą powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Powołanie Sejmiku jest szansą dla młodych ludzi do zaangażowania się w sprawy młodzieży w naszym regionie, możliwością wyrażania opinii, zgłaszania postulatów oraz podejmowania działań na rzecz swojego środowiska.

W związku z powyższym do 30 września br., można zgłaszać kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Kandydatem na radnego Młodzieżowego Sejmiku może być osoba, która spełnia następujące warunki:

  • mieszka w województwie śląskim,

  • ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 24 roku życia,

  • posiada status ucznia lub studenta.

Młodzieżowy Sejmik składał się będzie z 62 radnych wybieranych na podstawie zgłoszeń złożonych przez:

  • rady młodzieżowe – 45 radnych,

  • samorządy studenckie – 10 radnych,

  • osoby indywidualne – 7 radnych.

Szczegółowo całą procedurę wyborczą określa Regulamin Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego dostępny na stronie http://mlodzi.slaskie.pl/content/regulamin-mlodziezowego-sejmiku-wojewodztwa-slaskiego.

Ponadto w nawiązaniu do powyższej informacji Wojewoda Śląski pismem z dnia 18 września 2017 roku zaprasza młodych ludzi z terenu województwa śląskiego na warsztaty młodzieżowe „Czy młodzi chcą samorządzić”, które rozpoczną się 12 października 2017 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach o godzinie 9:30.

Tego samego dnia – bezpośrednio po warsztatach – odbędą się losowania wcześniej zgłoszonych kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

W warsztatach może wziąć udział każdy uczeń lub student z województwa śląskiego, a w szczególności kandydaci do Młodzieżowego Sejmiku. Warunkiem udziału jest przesłanie zeskanowanego, wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres email: mlodzi@slaskie.pl do dnia 2.10.2017r. oraz dostarczenie oryginału zgłoszenia w dniu warsztatów. Formularz zgłoszeniowy na warsztaty dostępny jest na stronie: http://mlodzi.slaskie.pl/content/czy-mlodzi-ludzie-chca-samorzadzic. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy warsztatów, po ich zakończeniu, będą mieli możliwość nieodpłatnego zwiedzania Muzeum Śląskiego do godziny 20:00.

Kolejnym etapem działań w ramach projektu będzie wyjazdowe, dwudniowe szkolenie – „Akademia Młodych Liderów” dla nowo wybranych radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, które odbędzie się 13-14 października 2017 roku w Koszęcinie. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony młodzieżowym radnym w dniu ogłoszenia wyników wyborów.

Zwieńczeniem wcześniejszych wydarzeń będzie inauguracyjna, uroczysta sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w Sali Sejmu Śląskiego, zaplanowana na 17 października 2017 r. na godz. 13:00. O godzinie 17:00 odbędzie się w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach przy ul. Rynek 10 koncert Miuosha, który będzie dopełnieniem uroczystości inauguracyjnych. Dla każdego uczestnika warsztatów organizatorzy przygotowali bezpłatny bilet na koncert.

http://mlodzi.europ.pl/content/uchwala-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-mlodziezowego-sejmiku-wojewodztwa-slaskiego

Załącznik 1 do regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że Rada Gminy Ornontowice w dniu 23 sierpnia 2017r. podjęła Uchwałę Nr XXXIV/285/17 w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Ornontowice”, jak również Uchwałę Nr XXXIV/286/17 w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie Ornontowice.

W obecnym regulaminie stypendium specjalne można uzyskać wyłącznie:

– za uzyskanie wysokich ocen,

– za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,

– za uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego, zarówno dla uczniów jak i dla studentów składać należy w siedzibie tut. Urzędu do dnia 15 października każdego roku za osiągnięcia uzyskane w ukończonym roku szkolnym/akademickim.

Poniżej zamieszczamy skany i druki dokumentów:

1). Uchwała Nr XXXIV/285/17 Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Ornontowice”

2). Uchwała Nr XXXIV/286/17 Rady Gminy Ornontowice w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie Ornontowice

3). druk wniosku o przyznanie stypendium specjalnego -PDF

4). druk wniosku o przyznanie stypendium specjalnego – odt (do edycji)

5). druk oświadczenia o zamieszkiwaniu – PDF

6). druk oświadczenia o zamieszkiwaniu – odt (do edycji)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

XXXIV_285_17_lokalny program

XXXIV_286_17_regulamin_stypendia

WNIOSEK o przyznanie stypendium specjalnego

WNIOSEK o przyznanie stypendium specjalnego

załącznik_oświadczenie_
załącznik_oświadczenie_

Do góry