Aktualności

Dnia 13 września w siedzibie starostwa podpisano umowy pomiędzy władzami powiatu mikołowskiego, a przedstawicielami Jastrzębskiej Spółki Węglowej w kwestii organizacji praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych dla uczniów oraz gwarancji zatrudnienia w JSW S.A. dla absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, kształcących się w klasach o specjalnościach górniczych. Zgodnie z nim JSW S.A. zobowiązała się do zatrudnienia uczniów rozpoczynających kształcenie od roku szkolnego 2017/2018 w technikum jak i branżowej szkole I stopnia. Na poziomie technikum chodzi o uczniów kształcących się w zawodach: technik automatyk, technik elektryk, technik górnictwa podziemnego oraz w zawodach: elektryk i górnik eksploatacji podziemnej na poziomie branżowej szkoły I stopnia. Szansę na przyjęcie do pracy mają absolwenci, którzy potwierdzą w czasie egzaminów wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie.

Ponadto JSW S.A. w zależności od swych potrzeb kadrowych, zatrudni absolwentów pozostałych zawodów i specjalności górniczych.

– Nasza spółka przywiązuje dużą wagę do tego, by mieć właściwie przygotowanych pracowników. Dziś podpisana umowa ma być sygnałem dla młodych ludzi, że jesteśmy stabilną firmą, która potrzebuje dobrze wykształconych pracowników, szczególnie, że pewnych procesów w przemyśle wydobywczym nie uda się zautomatyzować i dobrze wykształcone kadry będą zawsze konieczne. Nasza spółka zwiększa wydobycie węgla koksującego, które ma strategiczne znaczenie dla Unii Europejskiej, szczególnie, że odbiorcami są wielkie koncerny stalowe. W tym roku wydobycie sięgnie 15 milionów ton, zaś w przyszłym planowane jest na poziomie 17 milionów ton – mówił prezes Daniel Ozon, który w imieniu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. złożył swój podpis pod tym dokumentem. Uczynił to również Artur Wojtków zastępca prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej, zaś ze strony starostwa pod dokumentem podpisali się starosta Henryk Jaroszek oraz wicestarosta Marek Szafraniec. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor JSW KWK „Budryk” Marian Kurpas, Andrzej Sobczak dyrektor biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w JSW S.A., Iwona Smorz naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu starostwa powiatowego oraz Teresa Stasik – Szyszka-dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach. To właśnie uczniowie tej szkoły kształcący się w klasach o kierunkach górniczych będą beneficjentami tej umowy, zaś praktyki zawodowe będą odbywać się w JSW KWK „Budryk”, z którą szkoła od lat współpracuje.

– Dzisiejsze porozumienie jest przykładem kształcenia z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy. Daje gwarancję, że wypracowane kilkunastoletnie doświadczenie w kształceniu młodych ludzi w zawodach górniczych nie pójdzie na marne, a bazy dydaktyczne kopalni i szkoły będą nadal wykorzystywane. Gwarancja zatrudnienia jest dla młodych ludzi czynnikiem, który pozwala na stabilizację życiową i wiązanie swej przyszłości z samą spółką, gminą i regionem – zapewnia Teresa Stasik -Szyszka.

Władze spółki zapewniają, że porozumienie jest również szansą dla absolwentów kierunków górniczych ZSP w Ornontowicach, którzy kilka lat temu opuścili mury szkoły. Szczególnie, że branża górnicza również zaczyna odczuwać brak rąk do pracy. Dotyczy to również JSW S.A., która po latach dekoniunktury podjęła decyzję o powrocie do zatrudniania absolwentów.

Teresa Stasik-Szyszka
dyrektor ZSP Ornontowice

W związku ze zbliżającym się odpustem parafialnym przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXV/206/16 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana stawek.

Stawka dzienna opłaty targowej od długości każdego stanowiska, z którego prowadzona jest sprzedaż wynosi:
1) do 2 m włącznie – 20,00 zł,
2) powyżej 2 m do 5 m włącznie – 40,00 zł,
3) powyżej 5 m – 60,00 zł.

XXV_206_16_opłata targowa

Na prośbę Rudzkiej Agencji Rozwoju “Inwestor” Sp. z o. o. z Rudy Śląskiej zamieszczamy poniżej informację o projekcie “50 lat doświadczenia”.

Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pt. „50 lat doświadczenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób niepracujących powyżej 50 roku życia, którzy zamieszkują województwo śląskie i chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

  • Bezzwrotnej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21.413,25 PLN,
  • Comiesięcznego wsparcia finansowego w wysokości 1.500,00 PLN przez okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy), pozwalającego pokryć bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności (np. opłaty ZUS, czynsz, paliwo itp.)
  • Wysokiej jakości szkoleń oraz doradztwa z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (32) 248 77 86 wew. 23 lub 22, e-mailowy: 50@rarinwestor.pl lub osobisty w biurze projektu przy ul. Wolności 6 w Rudzie Śląskiej.

Nabór dokumentów zgłoszeniowych trwać będzie do 29.09. 2017 r.

Wszelkie informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej www.rarinwestor.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Informacja

Pismo z prośbą o zaangażowanie w promocję projektu 50 lat doświadczenia

Wójt Gminy Ornontowice przypomina o obowiązku zapłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2017 r.

Opłatę wnosi się na rachunek gminy:

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie o/Ornontowice

50 8454 1053 2001 0011 0695 0001

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż rozpoczęły się prace związane z budową drogi gminnej – ul. Brzozowej, łączącej ul. Dworcową z ul. Grabową.

Prace obejmują budowę :
– drogi i chodnika wraz z elementami uspokojenia ruchu,
– zjazdów indywidualnych do posesji,
– kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
– oświetlenia ulicznego.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32/ 33-06-224.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

Do góry