Jesteś tutaj:

Autor: Iwona Skrzypczyk

W dniach 6-8 czerwca br. (termin zapasowy 9 czerwca) dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE-SAREX 17/I. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Podczas trwania ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku powietrznego. W trakcie ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może nastąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu. Zgodnie z założeniami organizatora, pomimo całodobowego trybu ćwiczenia syreny nie będą uruchamiane w godzinach nocnych.

W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk modulowany trwający 3 minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający 3 minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

 

W dniu 29 maja 2017 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o ochronie przyrody. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Istotna zmiana dotyczy wymiarów drzew, które będzie można usunąć bez zezwolenia.

Nie będzie wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeżeli drzewa rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i obwód pnia przekroczy ww. wymiary, wtedy konieczne jest zgłoszenie do Urzędu zamiaru usunięcia drzewa.

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać:

– imię i nazwisko wnioskodawcy,

– oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

– rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Po zgłoszeniu chęci wycinki, Urząd Gminy, w terminie do 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, będzie dokonywał oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządza się protokół. Następnie Wójt w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. W przypadku nie wniesienia sprzeciwu przez organ, może nastąpić usunięcie drzewa. W przypadku nie usunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Zgodnie z prawem Urząd będzie mógł nie zgodzić się na wycinkę m.in. na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź jeśli drzewo będzie nosiło znamiona drzewa pomnikowego.

Ponadto, jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, Wójt, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

 

W katowickim KRUS wybrano najlepszych rolników prowadzących bezpieczne gospodarstwo rolne

W katowickiej siedzibie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyłoniono zwycięzców regionalnego etapu XV Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Zgłoszenia do tego etapu konkursu nadesłało 22 właścicieli gospodarstw z terenów subregionu bielskiego i katowickiego województwa śląskiego. Troje właścicieli będzie rywalizowało dalej w etapie wojewódzkim, o możliwość udziału w finale ogólnopolskim, w którym główną nagrodą jest ciągnik rolniczy marki Ursus.

Konkurs organizowany jest od 2003 roku przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Państwową Inspekcją Pracy. Nad tegorocznym, jubileuszowym patronat objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Uczestnicy konkursu musieli zaprezentować swoje warsztaty pracy i osiągnięcia zawodowe, ale także poddać swe gospodarstwa rolne profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzają komisje konkursowe złożone ze specjalistów z zakresu BHP, reprezentujący KRUS, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego i Śląską Izbę Rolniczą.

W regionalnym etapie komisja oceniła ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy; stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych; wyposażenie maszyn w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami; stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie; warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich; stosowanie i stan oraz jakość środków ochrony osobistej, a także rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących
i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Nagrodzono 3 osoby, przyznano również 7 wyróżnień, w tym 2 wyróżnienia specjalne. Pierwsze miejsce w etapie katowickim przyznano Tomaszowi Długajczykowi z Tychów, prowadzącemu hodowlę trzody chlewnej i kur niosek, uprawiającemu zboża na obszarze 51 ha. II miejsce – małżeństwu Romanowi oraz Annie Flurom z Raciborza, zajmującym się produkcją roślinną, uprawą zbóż oraz warzywnictwem w gruncie i sadownictwem (6,4 ha). III miejsce otrzymało małżeństwo Łukasz i Izabela Korzeniowscy z Roztropic w powiecie bielskim, zajmujący się produkcją mieszaną – hodowlą bydła mlecznego oraz uprawą łąk i zbóż (16 ha).

Wyróżnienie specjalne otrzymali: Stanisław Dzida z Goczałkowic Zdroju w powiecie pszczyńskim, uprawiający warzywa w gruncie, ale także hodujący konie pod wierzch w Ochabach w gminie Skoczów w powiecie cieszyńskim oraz Barbara Glajcar z Puńcowa w gminie Goleszów w powiecie cieszyńskim, uprawiająca zboża.

Wyróżnienia za udział w konkursie otrzymali: Roman Ślosarczyk z Kóz w powiecie bielskim (uprawa domowych kwiatów doniczkowych), Marek i Sylwia Grela z Koryczan w gminie Żarnowiec powiat zawierciański (hodowla bydła mlecznego, uprawa łąk, kukurydzy i ziemniaków), Andrzej Lizoń z Siemianowic Śląskich (uprawa zbóż), Marcin Sikora z Goleszowa w powiecie cieszyńskim (bydło mleczne, łąki, zboża) oraz Jarosław Filozof z Kotkowa w gminie Wielowieś w powiecie gliwickim (trzoda chlewna, uprawa zbóż).

– „Sądzę, że wiele osób spoza Śląska, a nawet mieszkających w tym środkowym subregionie województwa śląskiego jest zdziwionych, że rolnictwo tutaj w ogóle istnieje. Tymczasem na terenach wiejskich Województwa Śląskiego żyje blisko 998 tysięcy osób, tj. ponad 21 proc. mieszkańców województwa i blisko 7 proc. ludności wiejskiej Polski. – stwierdził podczas wręczania nagród Piotr Dobosz – dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie – Kiedy na dodatek dowiedzą się, że rolnictwo ma się tutaj dobrze, choć problemów oczywiście nie brakuje, to zdziwienie będzie znacznie większe. Bo że ma się dobrze – o tym świadczy Państwa udział i to co zobaczyliśmy podczas audytów na własne oczy. I to mimo największego zagrożenia jakim jest dla rolnictwa w tym regionie ekspansja miejska, powiększanie się terenów pod inwestycję i rozwój przemysłu, stale poszerzane granice miast.

Już teraz niekiedy jest tak, że wyjeżdżacie państwo do swoich pól maszynami rolniczymi, poruszając się po drogach miejskich. Pola można znaleźć bezpośrednio za kamienicami albo sąsiadują one z nowoczesnymi zakładami produkującymi samochody. Coś na ten temat mogą powiedzieć uczestnicy z Siemianowic Śląskich oraz Tychów. Rozwój drogownictwa powoduje, że pola poprzedzielane zostały drogami, przez które niekiedy trudno się przemknąć, a uprawy zmniejszają się.

W eliminacjach katowickich można znaleźć cały przekrój rolnictwa. Są tutaj właściciele ponad 250 ha i niecałych 2 hektarów… ale pod szkłem. Cieszy powrót i próba ratowania tego co było kiedyś naszą piękną tradycją – mówię tutaj o hodowli koni i próbie odbudowania stadniny w Ochabach.

Wszystko to świadczy o tym, że śląska zaradność plus umiłowanie do ziemi wciąż ma się tutaj dobrze. Poprawa bezpieczeństwa jest głównym powodem, dla którego KRUS organizuje ten konkurs. Bo pieniądze są ważne, ale najważniejsze jest nasze zdrowie, zdrowie naszych dzieci i rodzin, które w tych gospodarstwach żyją..”

Jak podkreślał Tomasz Urban, kierownik sekcji promocji PIP w Katowicach, warto stosować się do zaleceń i uwag podczas audytu, gdyż w poprzednich edycjach, usunięcie niedomagań pozwoliło daleko zajść w konkursach poprzednikom. W 2012 roku zwycięzcami i zarazem właścicielami ciągnika rolniczego zostali Magdalena i Jakub Wojciechowie z Grzawy w powiecie pszczyńskim – właściciele gospodarstwa rolno-hodowlanego „Maj”.

Kierownik katowickiej placówki KRUS, Zbigniew Łopatecki, podziękował wszystkim instytucjom, firmom sponsorskim i patronom medialnym za pomoc w przeprowadzeniu eliminacji regionalnych.

– Szczególne podziękowania należą się Śląskiemu Inspektoratowi Państwowej Inspekcji Pracy, Śląskiej Izbie Rolniczej, Śląskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego oraz Wojewódzkiemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, które ufundowały nagrody rzeczowe. Dziękujemy także tyskiemu oddziałowi Alior Banku za poczęstunek podczas dzisiejszego spotkania dla naszych gości i uczestników konkursu.

Podczas podsumowania regionalnego etapu obecny był także dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Katowicach Tomasz Żabiński oraz Jakub Cofała – z-ca dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Finał wojewódzki konkursu odbędzie się 27 czerwca w Muzeum Medali im. Jana Pawła II w Częstochowie.

Do góry