Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Wpis postawowy

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, poświęcony żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Jest to polskie święto państwowe, obchodzone corocznie 1 marca, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 r.

Święto to jest obchodzone w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

Więcej na stronie: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/

Oddajmy w tym dniu hołd Bohaterom i wywieśmy flagi na naszych domach. 

Od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W/w warunki muszą być spełnione jednocześnie, żeby usunięcie mogło nastąpić bez kontroli administracyjnej. Spełnienie powyższych warunków wystarcza do usunięcia drzew lub krzewów bez zezwolenia i w takiej sytuacji nie jest wymagane spełnienie dodatkowych przesłanek z innych punktów art. 83f ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody, takich jak: obwód na wys. 130 cm (więcej niż 100 cm lub 50 cm dla poszczególnych gatunków drzew) – warunki te dotyczą innych przypadków usunięcia drzew lub krzewów.

Nowe przepisy nie oznaczają jednak braku jakichkolwiek ograniczeń w usuwaniu drzew i krzewów np.:

  1. zezwolenie musi być uzyskiwane, gdy nieruchomość stanowi własność podmiotów innych niż osoby fizyczne np. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a także gdy nieruchomość stanowi własność osoby fizycznej, a usunięcie dokonywane jest na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

  2. jeżeli zasięg prac związanych z usunięciem drzewa będzie wiązał się z zabronionym oddziaływaniem na chronione gatunki roślin, zwierząt lub grzybów – przed usunięciem drzewa należy uzyskać zezwolenie na odstępstwa od zakazów (organem właściwym w tej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska „RDOŚ” / Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska „GDOŚ”);

  3. zezwolenie jest także wymagane, jeżeli nieruchomość lub zieleń rosnąca na danej nieruchomości jest objęta ochroną konserwatorską – wówczas wycinkę drzewa należy poprzedzić uzyskaniem stosownego zezwolenia konserwatora zabytków;

  4. nie można usuwać drzew i krzewów objętych ochroną na mocy innych przepisów np. pomników przyrody (przed planowanym usunięciem takiego drzewa Rada Gminy musi podjąć stosowną uchwałę o zniesieniu ochrony pomnikowej).

Ponadto usuwanie drzew i krzewów ograniczone jest w okresie lęgowym, który w większości gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15 października. Może on ulegać znacznym przesunięciom w ciągu roku w zależności od warunków pogodowych. Dlatego jeżeli drzewa lub krzewy chcemy usuwać w okresie ochronnym, przed przystąpieniem do prac, należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość występowania w obrębie i bliskim sąsiedztwie usuwanych roślin, gatunków chronionych ptaków, odbywających lęgi. W przypadku stwierdzenia powyższego, należy drzewa lub krzewy usunąć poza okresem lęgowym.

Pamiętajmy, że ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego mieszkańca, dlatego też prosimy o rozważne podejmowanie decyzji w sprawie wycinki drzew. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na obecność zwierząt bytujących w koronach usuwanych drzew. Ponadto pamiętajmy, że drzewa to wielkie pochłaniacze dwutlenku węgla, fabryki tlenu i nawilżacze powietrza szczególnie ważne w naszym zanieczyszczonym środowisku.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie ŚODR w Częstochowie wspólnie z Urzędem Gminy Ornontowice zapraszają na szkolenie dla producentów rolnych.

Szkolenie odbędzie się 7 marca 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Ornontowice – sala konferencyjna Rady Gminy, nr 301.

Tematyka szkolenia:

  1. Wysokie plony zbóż – jak to zrobić ?

  1. Nowe zasady wypełniania wniosków obszarowych w 2017 r.

  1. Aktualizacja zasad w IRZ wprowadzone w 2017 r. – obowiązki hodowców.

Wykładowcami będą pracownicy Powiatowego Biura AR i MR w Mikołowie i Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Mikołowie.

W dn. 17 lutego 2017 r. w Pyskowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W trakcie posiedzenia omówiono problemy związane z występującym zanieczyszczeniem powietrza na terenie woj. śląskiego oraz możliwości przeciwdziałania. Zarząd Związku stwierdził, że należy podjąć skuteczne działania poprzez wprowadzenie konkretnych rozwiązań na poziomie województwa i odpowiednich zmian legislacyjnych o charakterze ogólnokrajowym (wzorując się np. na skutecznych rozwiązaniach stosowanych w Republice Czeskiej). Jednocześnie uznano za konieczne przywrócenie możliwości dofinansowania kosztów wymiany urządzeń grzewczych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które zostały wstrzymane w II połowie 2016 r.

Członkowie Zarządu Związku wyrazili stanowczy sprzeciw wobec zapowiadanych zmian w ustawodawstwie, dotyczących ograniczenia liczby pełnionych kadencji w jednostkach samorządu terytorialnego. W przekonaniu Zarządu Związku takie rozwiązanie zawiera szereg poważnych wad i jest szkodliwe dla samorządności lokalnej w Polsce, a w konsekwencji prowadzi do jej osłabienia.

Podczas posiedzenia Zarządu Związku omawiano również kwestie dotyczące projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mające wpływ na dostępność świadczeń medycznych w skali naszego regionu.

komunikat prasowy posiedz. Zarządu 17 02 2017 w 1.2

Do góry