Aktualności

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice
zwołuje Sesję Rady Gminy w dniu 28 listopada 2018 r. o godz. 16:00
w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu: PORZĄDEK

 

W dniu 21 listopada, podczas pierwszej sesji Rady Gminy Ornontowice kadencji 2018-2023, nowo wybrani radni odebrali z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze na radnego oraz zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym złożyli uroczyste ślubowanie.

Ślubowanie złożył także Wójt Gminy Marcin Kotyczka. Obecny na sesji dotychczasowy Wójt Kazimierz Adamczyk złożył swojemu następcy oraz wszystkim radnym gratulacje i życzenia.

W trakcie sesji nastąpił wybór Przewodniczącego Rady Gminy, którym został Pan Henryk Nieużyła oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ornontowice, którym został Pan Ryszard Milanowski.

Zdjęcia: Robert Ratajczak

W dniu 21  listopada 2018 r. podczas pierwszej sesji Rady Gminy, nowo wybrani radni kadencji 2018-2023 odebrali z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze na radnego oraz złożyli uroczyste ślubowanie.

Art. 23a. Ustawy o samorządzie gminnym:

1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

3. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

W dniu 21  listopada 2018 r. podczas pierwszej sesji Rady Gminy, Wójt Gminy – Marcin Kotyczka – zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym złożył uroczyste ślubowanie, obejmując tym samym obowiązki wójta.

Art. 29a. Ustawy o samorządzie gminnym:

1. Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści:

„Obejmując urząd wójta (burmistrza, prezydenta) gminy (miasta), uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy (miasta).”

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

 

 

 

Do góry