Aktualności

26 kwietnia rozpoczęły się ornontowickie konsultacje z mieszkańcami w sprawie dołączenia naszej gminy do powstałej w 2017 roku w województwie śląskim Metropolii.

W związku z wejściem w życie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, każda gmina, mająca wejść w skład związku, jest zobowiązana do przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród swoich mieszkańców. Celem tych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat przystąpienia gminy, którą zamieszkują do związku metropolitalnego.

W Ornontowicach proces konsultacyjny będzie trwał od 26 kwietnia do 9 maja 2018 r.

Każdy pełnoletni mieszkaniec naszej gminy może odpowiedzieć na następujące pytanie:

Czy jest Pani/Pan za wejściem gminy Ornontowice w skład Związku Metropolitalnego „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”?

W konsultacjach można wziąć udział:

 • elektronicznie: przesyłając skan wypełnionego formularza na adres: konsultacje@ornontowice.pl

 • w formie tradycyjnej: za pomocą formularza papierowego, który można pobrać w Urzędzie Gminy (portiernia) lub w Gminnej Bibliotece Publicznej (wypożyczalnia).

  Wypełnione formularze należy wrzucać do oznakowanych urn w Urzędzie Gminy (portiernia) i Gminnej Bibliotece Publicznej (wypożyczalnia).

Czym jest związek metropolitalny?

To ścisła współpraca pomiędzy gminami i miastami z województwa śląskiego. Dzięki finansowemu wsparciu z budżetu państwa i działaniu wszystkich zaangażowanych gmin daje szansę na stworzenie ośrodka metropolitalnego, który będzie definiował cały region i oddziaływał na kraj. Wykorzystajmy tę szansę, by wspólnie zrobić to, co niemożliwe w pojedynkę.

Jakie są korzyści z powołania Związku?

 • lepsze wykorzystanie potencjału miast,

 • zrównoważony rozwój regionu,

 • dodatkowe wpływy z budżetu państwa,

 • oszczędności, wynikające z centralizacji procesów,

 • realizacja projektów wspólnych, wykraczających poza granice i możliwości poszczególnych miast,

 • profesjonalne zarządzanie,

 • integracja i rozwój transportu publicznego.

Jakie są zadania Związku?

 • publiczny transport zbiorowy – dobrze zorganizowany transport to nie tylko jeden bilet na pociąg, autobus i tramwaj, to także rozwój infrastruktury,

 • kompleksowy i wszechstronny rozwój obszaru metropolitalnego,

 • polityka przestrzenna – między innymi dzięki sprawnemu transportowi – planowanie inwestycji gospodarczych, sportowych i kulturalnych tak, aby w sposób zrównoważony zaspokajały potrzeby mieszkańców metropolii,

 • promowanie, w kraju i za granicą, wszelkich walorów metropolii – gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, przyrodniczych,

 • inne zadania, zlecane przez gminy, które związek może wykonywać tworząc porozumienia lub powołując nowe podmioty.

  Więcej informacji na stronie internetowej Metropolii Silesia.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach

 

Do pobrania:
ulotka informacyjna
Zarządzenie Wójta Gminy
formularz konsultacyjny

W załączeniu publikujemy listę osób, zakwalifikowanych w projekcie „Słoneczna Gmina Ornontowice”:
Lista osób Słoneczna Gmina

Zgodnie z regulaminem mieszkańcy, którzy zostali ujęci na liście, a dotychczas nie podpisywali umowy przedwstępnej, zobowiązani są do jej zawarcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy. Umowę należy złożyć w 2 egzemplarzach w p. 113 Urzędu Gminy w terminie do 25 kwietnia 2018 r. W przypadku braku możliwości wydrukowania umowy można pobrać druk w Urzędzie i wypełnić na miejscu.

 

 

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2018r. została podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą: Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa, Etap I: Odcinek od nr 137 do nr 91 (do ul. Kwiatowej).

Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie nowej nawierzchni chodnika oraz wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej o długości 475mb i szerokości 2m.

Termin wykonania zadania: do 31.07.2018r.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32/ 33-06-224.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), wystąpiła konieczność podjęcia działań zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia.

Z uwagi na powyższe, Urząd Gminy Ornontowice zwraca się z prośbą do mieszkańców o niezwłoczne zgłoszenie przypadków znalezienia padłych dzików do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie na nr tel. (32) 326-04-30 lub 798 717 178; e-mail pczk@mikolow.starostwo.gov.pl.

Inspektor ds. OC i BM

Do góry