Jesteś tutaj:

Kategoria: Konsultacje

Konsultacje społeczne i z organizacjami pozarządowymi

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej wyników konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice:

 
  1. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2020 roku,
  2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2020 roku,
  3.  w sprawie wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2020 roku,
  4. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice:

1. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2020 roku;

2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2020 roku;

3. w sprawie wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2020 roku;

4. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej wyników konsultacji projektów uchwały Rady Gminy Ornontowice:

  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/403/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ornontowice,
  2. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/330/18 z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego “Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3.
Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice:

1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/330/18 z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego “Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3.
Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

2. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/403/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ornontowice.
Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej wyników konsultacji projektów uchwały Rady Gminy Ornontowice:

1. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały nr XXIX/247/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice, zmienionej Uchwałą nr V/42/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019r.;

2. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice;

3. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Do góry